سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.

سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.

Robin Williams, 1951–2014

همیشه زمانی برای شجاعت وجود دارد و زمانی برای احتیاط؛ یک انسان عاقل می‌داند کی، کدام در پیش است...

جان کیتینگ، انجمن شاعران مرده؛ (رابین ویلیامز)


چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

کتاب نوشته (اسکات فیتس جرالد، گتسبی بزرگ)

سی سالگی، نوید ده سال تنهایی، شمار تقلیل یابندهای از دوستان مجرد، کیسه کاستی گیرندهای از شوق، تعداد رو به کاهشی موی سر؛ رویاهای فراموش‌شده‌ای از دورانی به دوران دیگر...

اسکات فیتس جرالد، گتسبی بزرگ

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش.